Κυ06262022

Last update08:38:09 PM

English
Hellenic Seaways

anastasia apartments
Back Βρίσκεστε εδώ: Home Τα νεα Τα νέα μας Δήμος Σκοπέλου / Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού 4μηνης διάρκειας

Δήμος Σκοπέλου / Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού 4μηνης διάρκειας

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοδιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6479/05-11-2022 Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό αντιδημάρχων και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄). «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 102 Α΄), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄ ) , με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3884/2007 και εισήχθη εξαίρεση ως προς την διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια, στις δημοτικές κατασκηνώσεις και την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, της οποίας η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες. 5. Τις διατάξεις της παρ.3.i του άρθρου 186 του Ν.4635/19, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του Ν.4674/20. 6. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 38 του Ν. 4765/2021 ( ΦΕΚ 6 Α΄). 7. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2250/20-04-2022 Βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών «περί ύπαρξης πιστώσεων Σελίδα 2 από 3 8. Την με αριθ.89/2022 (ΑΔΑ: 96ΕΧΩ1Δ-0ΒΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου με Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 4μηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Σκοπέλου». 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκοπέλου (ΦΕΚ 2159/τ.Β΄/27-09- 2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Σκοπέλου, που εδρεύει στη Σκόπελο Π.Ε. Σποράδων και συγκεκριμένα τού εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 205 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/97). ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Να είναι Έλληνες Πολίτες, επίσης δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. 2.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 3.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 205 Δήμος Σκοπέλου Σκόπελος ΥΕ Εργατών (πυροπροστασίας) 4 Μήνες 7 Σελίδα 3 από 3 4.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος του Δήμου Σκοπέλου, στις Κοινότητες Γλώσσας και Κλήματος, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www. skopelos.gov.gr), ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτηση τους η οποία χορηγείται από την υπηρεσία μας : 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλου επικυρωμένου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας 2. .Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή πιστοποιητικό γεννήσεως για τους άγαμους 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας 4. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν το χρόνο απασχόλησης τους σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά τους 12 τελευταίους μήνες. 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά, σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή αυτοπροσώπως στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10: 00 π.μ έως και 13:30 μ.μ (τηλ. επικοινωνίας: 2424350108, αρμόδια υπάλληλος : κα. Γκίκα Βασιλική ) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες και αρχίζει από 04-05-2022 επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στο Δημοτικό Κατάστημα Σκοπέλου έως και την 10-05-2022. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ