Προσλήψεις για πυροσπροστασία σε Σκόπελο & Αλόννησο

Σε Αλόννησο και Σκόπελο με συμβάσεις τετράμηνης διάρκειας - Πόσες θέσεις θα καλυφθούν - Ποια τα δικαιολογητικά

Σε δέκα προσλήψεις θα προχωρήσει ο Δήμος Αλοννήσου για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας με συμβάσεις εργασίας διάρκειας τεσσάρων μηνών.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι ειδικότητας εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ (έξι), οδηγών αυτοκινήτων κατηγορίας ΔΕ (δύο) και χειριστών μηχανημάτων έργου κατηγορίας ΔΕ (δύο).

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως την ερχόμενη Πέμπτη 19 Μάϊου, στο δημοτικό κατάστημα-γραφείο πρωτοκόλλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

-Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

-Τίτλο σπουδών όπου απαιτείται.

- Αδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής (όπου απαιτείται). Επισημαίνεται ότι όλες οι άδειες άσκησης επαγγέλματος πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

-Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

-Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού, πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ), καθώς και την ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας (Για υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ Οδηγών).

-Δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας.

-Υπεύθυνη δήλωση ότι γνώση χρήσης εργαλείων κοπής – τεμαχισμού δένδρων (αλυσοπρίονων), καθώς και χορτοκοπτικού μηχανήματος χειρός

-Προαιρετικά βεβαίωση ανεργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προσωπικού (Αναγνώστου Νικόλαο τηλ. 24243-50202) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ανέλαβαν καθήκοντα στη Σκόπελο

Υπογράφηκε η πρόσληψη απασχόλησης εφτά εργατών πυροπροστασίας από τον Δήμο Σκοπέλου. Η απασχόλησής τους θα είναι διάρκειας τεσσάρων μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών. Η δαπάνη της μισθοδοσίας τους θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στη σχετική απόφαση του αντιδημάρχου Αριστείδη Βούλγαρη αναφέρεται ότι μετά το πέρας των τεσσάρων μηνών οι υπάλληλοι αποχωρούν υποχρεωτικά. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες.

Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε κονδύλι 16,9 εκατ. ευρώ από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη των σχετικών δράσεων σε δήμους της χώρας.

Με το ανωτέρω κονδύλι οι δήμοι μπορούν να εκτελούν προγράμματα για τον προληπτικό καθαρισμό της βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς τους, την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, την εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης κ.α.

 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ