Τρ09262023

Last update09:51:02 AM

English
anastasia apartments
Back Βρίσκεστε εδώ: Home Τα νεα Τα νέα μας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ 4ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ 4ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών 4μηνης χρονικής διάρκειας από το Δήμο Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας.
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6479/05-11-2021 Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό αντιδημάρχων και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄). «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 102 Α΄), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 5043/2023 ( ΦΕΚ 91 Α΄ ) με τη οποία εισήχθη εξαίρεση ως προς τη διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών .
5. Τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 38 του Ν. 4765/2021 ( ΦΕΚ 6 Α΄), όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 5003/2022 ( ΦΕΚ 230 Α΄)
7. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2638/02-05-2023 Βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών «περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας».
8. Την με αριθ. 95/2023 (ΑΔΑ: ΩΖ5ΨΩ1Δ-0ΣΚ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκοπέλου με Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 4μηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Σκοπέλου».
 
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκοπέλου (ΦΕΚ 2159/τ.Β΄/27-09- 2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 
 
Ανακοινώνει
 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Σκοπέλου, που εδρεύει στη Σκόπελο Π.Ε. Σποράδων και συγκεκριμένα τού εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
205 Δήμος Σκοπέλου Σκόπελος ΥΕ Εργατών (πυροπροστασίας) 4 Μήνες 10
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
 
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
 
205
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/97).
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 
1. Να είναι Έλληνες Πολίτες, επίσης δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα
 
μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6)
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος του Δήμου Σκοπέλου, στις Κοινότητες Γλώσσας και Κλήματος, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www. skopelos.gov.gr), ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτηση τους η οποία χορηγείται από την υπηρεσία μας :
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλου επικυρωμένου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή πιστοποιητικό γεννήσεως για τους άγαμους
3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
4. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν το χρόνο απασχόλησης τους σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά τους 12 τελευταίους μήνες.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του N. 3587/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση).
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μονίμους υπαλλήλους του Α’ μέρους του N. 3587/2007.
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά, σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή   αυτοπροσώπως στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10: 00 π.μ έως και 13:30 μ.μ (τηλ. επικοινωνίας: 2424350108-109, αρμόδιοι υπάλληλοι: Γκίκα Βασιλική & Γούλας Γεώργιος )
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από 23-05-2023 επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στο Δημοτικό Κατάστημα Σκοπέλου έως και την 29-05-2023.
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ