Τρ09262023

Last update09:51:02 AM

English
anastasia apartments
Back Βρίσκεστε εδώ: Home Τα νεα Τα νέα μας Πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο Δήμο Σκοπέλου

Πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο Δήμο Σκοπέλου

Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει δεκατρία  (13) άτομα  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη  αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, ως εξής:

Με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023:

- Πέντε  (5) άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών ([Γ΄ (C) κατηγορίας –Π.Ε.Ι. και  κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)-κωδικός θέσης 201

- Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου - κωδικός θέσης 202

- Επτά  (7) άτομα  ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων- κωδικός θέσης 203

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σκοπέλου

Οι σχετικές Ανακοινώσεις, το Παράρτημα του ΑΣΕΠ,  Έντυπο Αίτησης (ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ), Υπεύθυνη Δήλωση Ελέγχου κωλύματος 8μηνης απασχόλησης θα είναι αναρτημένες στα δημοτικά καταστήματα και την ιστοσελίδα  του Δήμου www.skopelos.gov.gr

Η υποβολή των αιτήσεων, συνοδευόμενες με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Σκοπέλου, Τ.Κ. 37003, Σκόπελος - Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη  Γεωργίου Γούλα ή  Γκίκα Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 24243-50108-109) ,  αρχίζει την Παρασκευή 09/06/2023 και θα διαρκέσει έως και τη  Δευτέρα  19/06/2023.

Παρακαλούνται θερμά οι υποψήφιοι να μελετήσουν προσεκτικά το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) του ΑΣΕΠ με σήμανση «10.6.2021», διότι έχουν επέλθει αλλαγές.

                                                                               ΣΚΟΠΕΛΟΣ, 08-06-2023