Τε06032020

Last update12:56:06 AM

Greek English German Italian Russian
Back Βρίσκεστε εδώ: Home Τα νεα Τα νέα μας ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ / ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ COVID-19

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ / ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ COVID-19

                                                            ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σκοπέλου (ΦΕΚ 2159/27-09-2011 τ. Β΄)

 

  1. Την  αρίθ. 5757/1-09-2019 Απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού νέων   Αντιδημάρχων για τα έτη 2019-2021.   

 

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 2,58 και 95 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄07-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Πρόγραμμα  Καλλικράτης», όπως ισχύει.

 

  1. Την από 14-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/14-03-2020) που αφορά «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

 

  1. Την υπ’ αρίθ. 23/2020 με αρίθ. πρωτ. 18659/17-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία αναφέρεται ότι «…Σε περίπτωση μικρών νησιωτικών ή ορεινών δήμων στους οποίους δεν υφίστανται αντίστοιχες υπηρεσίες, συστήνονται και λειτουργούν υποχρεωτικά, με απόφαση του οικείου Δημάρχου, προσωρινές υποστηρικτικές δομές κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης. Των δομών αυτών προΐσταται Αντιδήμαρχος του οικείου Δήμου, ο οποίος ορίζεται με την απόφαση σύστασης…».

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

    

  1. Την σύσταση προσωρινής υποστηρικτικής δομής κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης στο Δήμο Σκοπέλου με τον τίτλο « ΜΕΙΝΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ- ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ»στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του κοινωνικού  συνόλου  από την διάδοση του ιού COVID-19 και μέχρι την λήξη αναστολής των μέτρων .
  2. Ορίζει τον Αντιδήμαρχο κ. Βούλγαρη Αριστείδη του Νικολάου αρμόδιο για την λειτουργία της συγκεκριμένης δομής.
  3. Σκοπός της δομής είναι η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, οι  οποίες συνίστανται ιδίως στις εξής: α) καταγραφή των κατοίκων που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν β) καταγραφή των απόρων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου που δεν που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν γ) εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχές ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. α) {πρόκειται για εξυπηρέτηση ως προς τη διανομή φαρμακευτικού υλικού και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. α) με δαπάνη που βαρύνει τους αιτούντες}. δ) δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. β) { η δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται εφόσον προβλέπεται από τον ΕΟΠΥ, ενώ η δωρεάν διανομή ειδών πρώτης ανάγκης αφορά δικαιούχους κοινωνικών προγραμμάτων των ΟΤΑ (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία κ.λ.π.)} ε) συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους στ) λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστότοπου με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών  των κατοίκων  των περ. α) και β) ζ) διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των περ. α) και β) (παραλαβή αιτήσεων-παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ η) κάθε άλλη εργασία συναφής με τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19.

                           .

 

                            

 

 

                                                                        Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ κ.α.α.

                                                                               Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                          

                                                                            ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ